Author Archives: brigitte.brinkman@gmail.com

Vacature: backofficemedewerker

Omschrijving
Begin dit jaar is het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg van start gegaan. Het programma Organisatiegraad maakt deel uit van het Bestuurlijk Akkoord Paramedie. Bij het programma zijn verschillende partijen betrokken, waaronder het ministerie van VWS, Zorgverzekeraars Nederland, de NZA en de landelijke paramedische beroepsorganisaties.

Het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg wordt aangestuurd door een Taakgroep en uitgevoerd door een Programmateam, dat tot nu toe bestaat uit een programma manager, een drietal projectleiders en een programma assistent. Voor de praktische uitvoering is een extern uitvoerend bureau (BeBright) in de arm genomen, en wordt ook intensief samengewerkt met het ROS-netwerk (ROS=Regionale Ondersteunings Structuren).

Afgelopen april is de uitvoering van het programma gestart in 4 pilotregio’s. Inmiddels nadert het programma de volgende fase waarin het programma landelijk wordt uitgerold. In de landelijke uitrol worden elke twee maanden vier nieuwe regio’s toegevoegd aan het programma.

In de landelijke uitrol komt er veel extra (organisatorisch) werk op het Programmateam af. Het programmateam zoekt daarom uitbreiding met een backoffice medewerker, die fungeert als centraal aanspreekpunt voor paramedici en een aantal uitvoerende taken op zich kan nemen.

Wij zoeken iemand die:
• Communicatief vaardig is
• Een professionele uitstraling heeft
• Goed het overzicht kan krijgen en behouden, gestructureerd werkt
• Pragmatisch is ingesteld, een hands-on mentaliteit heeft
• Actief samenwerkt
• Doelgericht kan leveren
• Kan werken met courante software (Office, Zoom, etc.)
• Zelfstandig is en actief meedenkt

De werkzaamheden bestaan uit:
• Het inplannen van sessies met paramedische professionals en experts
• Uitnodigingen versturen en opvolgen
• Praktische afstemming met facilitators/experts van de sessies
• Voor dialoogsessies, trainingssessies en inzet van ‘breekijzers’
• Bijhouden van voortgangsoverzichten van de verschillende regio’s
• Praktische vragen beantwoorden met betrekking tot de dialoog- en trainingssessies

Kaders van de tijdelijke opdracht:
• Per direct beschikbaar
• Minimaal 28 uur per week
• Beschikbaar tot ten minste 31 december 2022, mogelijke uitloop tot 1 april 2023
• Tarief van maximaal 70 Euro per uur (exclusief 21% BTW)

Interesse?
Ben je geïnteresseerd in deze tijdelijke opdracht? Dan ontvangen wij graag je C.V. en een motivatie waarom jij denkt een goede backoffice medewerker te zijn voor het programma Organisatiegraad. Ook geef je inzicht in de totale kosten die je in rekening gaat brengen. Aanbiedingen zullen beoordeeld worden op prijs, relevante ervaring en kennisgebieden, en kerncompetenties.

Reactie s.v.p. uiterlijk 30 november sturen naar Brigitte Goudappel-Brinkman: brigitte.brinkman@gmail.com Sollicitatiegesprekken vinden plaats van 1-3 december.

Meer informatie
Meer informatie over het programma Organisatiegraad Paramedische Zorg kan je vinden op deze website.

Pilots regionale samenwerking van start

In het kader van het programma organisatiegraad Paramedische Zorg zijn 4 pilots op het gebied van regionale samenwerking gestart. Het programma beoogt bij te dragen aan een sterke organisatie van paramedici in de regio. Dit is nodig om de zorg structureel anders te organiseren: gericht op preventie en het leveren van zorg in de omgeving van de patiënt. Paramedici zijn bij uitstek de professionals die hieraan kunnen bijdragen. Het programma helpt actief om meer paramedische netwerken op te richten, en om bestaande netwerken effectiever te maken.

We gaan beginnen!

Deze zomer start het programma met het bieden van ondersteuning aan vier pilotregio’s.  De pilots worden uitgevoerd door BeBright, een strategie- en innovatiebureau gespecialiseerd in gezondheid, zorg en regionale ontwikkeling. Zij werken hierbij nauw samen met de paramedische beroepsorganisaties. Het ROS netwerk zal tijdens de pilot bij de 4 regio’s starten met strategische advisering en praktische oprichtingsondersteuning. Op basis van de ervaringen die in deze pilots worden opgedaan, zal het programma een veelvoud van regio’s gaan ondersteunen in het opzetten en professionaliseren van een regionaal paramedisch netwerk.

Een vliegende start

Voor elk van de vier pilotregio’s wordt een regiobeeld ontwikkeld met daarin relevante algemene en (paramedische) zorggerelateerde gegevens. Ook worden bestaande netwerken in de pilotregio in kaart gebracht. Deze netwerken, andere geïnteresseerde paramedici en regionale stakeholders gaan in twee sessies aan de slag om het doel voor versterken van paramedische zorg in de regio te bepalen en de route hier naartoe. Dit plan vormt de start van een intensief ondersteuningstraject voor de paramedische netwerken (in oprichting).

Welke pilotregio’s doen mee?

Als pilotregio zijn de regio’s Groningen, Noordoost-Noord-Brabant, Leiden en Bollenstreek, en Twente geselecteerd.  Hierbij is bewust gekozen voor een verdeling in stedelijke en landelijke gebieden en een verdeling in regio’s waar de paramedische zorg meer en minder georganiseerd is. Ook is er rekening gehouden met geografische spreiding en bestaande interesse van de regio’s.

Samen sterk in de regio!

Wij hopen dit najaar meer te kunnen melden over de ervaringen en resultaten van deze pilots. Mochten er in de tussentijd al vragen zijn, dan kunt u een bericht sturen naar info@organisatiegraad.nl

Programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ van start

Woerden, 12 mei 2021. Op 1 april 2021 is het programma ‘Organisatiegraad paramedische Zorg’ van start gegaan. In het Bestuurlijk Akkoord Paramedische Zorg 2019-2022 hebben partijen afgesproken om de organisatiegraad van de paramedische zorg te verhogen en daarmee bij te dragen aan de Juiste Zorg op de Juiste Plek.  

Zowel vanuit het ministerie van VWS als in de regio is de urgentie uitgesproken aan meer aandacht voor en samenwerking met paramedici. De uitdagingingen van dit moment vragen daarom (o.a. toenemende vergrijzing, meer aandacht voor preventie, betaalbaarheid van de zorg).  

Om in de regio effectieve afspraken te kunnen maken over het leveren van de Juiste Zorg op de Juiste Plek, is het wenselijk dat paramedici georganiseerd zijn en gezamenlijk een visie op de (paramedische) zorg in de regio kunnen vormen. Dat begint bij het elkaar leren kennen en van elkaar weten wat de ander doet. Uiteindelijk leidt dit tot betere zorg voor de patiënt. Dit gaat echter niet vanzelf! 

Samenwerken in de regio levert veel voordelen op

  • Door een gemandateerde afvaardiging samen te stellen van de diverse paramedische beroepsgroepen in de regio, worden paramedici zichtbaar en een serieuze gesprekspartner in het regionale overleg met andere zorgverleners en zorgverzekeraars 
  • Het kunnen opstellen van een gezamenlijke visie ten aanzien van de (organisatie van) zorg in de regio. 
  • Het kunnen maken van afspraken over het zorgaanbod in de regio en de implementatie van de juiste zorg op de juiste plek met zorgverzekeraars, patiëntenvertegenwoordiging en andere aanbieders. 
  • Efficiëntie kunnen behalen voor paramedische zorgverleners door regionaal samen te werken bij nascholing, inkoop, zorgtrajecten, ICT etcetera. 
  • Kennis en kunde kunnen delen binnen een regionale samenwerking.  
  • Ruimte voor innovatie creëren en nieuwe of bestaande initiatieven uitrollen. 

Met programma ‘Organisatiegraad Paramedische Zorg’ beogen partijen* een stevige impuls te bieden aan het versterken van de organisatie van paramedici in de regio. Het programma helpt actief om meer multidisciplinaire samenwerkingen op te zetten, bestaande paramedische samenwerkingsverbanden effectiever en professioneler te maken en om een duurzame structuur op te zetten die samenwerkingsverbanden blijvend faciliteert.

Eerste fase: pilots

Deze zomer starten we in vier pilotregio’s met het ontwikkelen van ondersteuning bij het opzetten of versterken van een samenwerkingsverband. Dit doen wij niet alleen, maar in samenwerking met vele partijen, waaronder de verschillende ROS’en. Ook komt er een communityplatform waar veel kennis en informatie te vinden valt en waar samenwerkingsverbanden ervaringen kunnen uitwisselen. Vanaf najaar 2021 zal het programma verder worden opgeschaald.  

De komende tijd zullen wij u regelmatig berichten over de voortgang van het programma, de thema’s die spelen en inspirerende voorbeelden die we in de praktijk tegenkomen. Gedurende het traject proberen we elk goed initiatief aan te laten haken bij het programma Organisatiegraad. Op deze manier willen we graag samenwerken aan een sterkere paramedische organisatiegraad met meer zichtbaarheid en de slagkracht voor paramedici in de regio. Kortom: Samen sterk in de regio!  

*Bij dit programma zijn onder andere betrokken: KNGF, SKF, PPN (bestaande uit: NVLF, VvOCM, EN, NVD, NVH, OVN), PFN, ZN, NZa en het ministerie van VWS.