Financiële ondersteuning

Sinds 1 april 2022 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad financiële ondersteuning aanvragen. Om de ondersteuning mogelijk te maken heeft het programma een fonds ‘Regionale ondersteuningsgelden’ opgericht, met behulp van bijdragen van Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke beroepsorganisaties NVD, EN, NVLF, NVH, VvOCM, SKF en KNGF. Met de financiële bijdrage komen we tegemoet aan zorgverleners die zich, naast hun werk, inzetten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio.

Regionale ondersteuningsgelden

Naast een vaak drukke agenda en andere verplichtingen vraagt samenwerken in de regio om extra inspanning van zorgverleners. Het programma Organisatiegraad onderzoekt op welke manier structurele financiering voor paramedici die zich inspannen voor het organiseren van samenwerking kan worden georganiseerd. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld.

Daarom stelt het programma Organisatiegraad – naast de praktische ondersteuning en begeleiding in de regio – tijdelijk ondersteuningsgelden beschikbaar. Deze voorziening is eenmalig en kan worden besteed aan projectmatige activiteiten geïnitieerd door het kernteam van die regio. De activiteiten dragen bij aan het uitvoeren van het plan van aanpak in de regio dat onder begeleiding van de ROS wordt uitgerold. Te denken valt aan kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, kosten voor communicatie, inhuur van externe expertise (m.u.v. de ROS) enzovoort.

Het doel van een plan is steeds het initiëren dan wel versterken van samenwerking in de regio. Hier kun je een voorbeeld van zo’n begroting bekijken.

Voor de financiering van het opstellen van een notariële akte of het regelen van andere formele overeenkomsten is een ander fonds beschikbaar. Daarvoor geldt een andere aanvraagprocedure en is maximaal € 2.420,- per netwerk beschikbaar.

De aanvraag
Elk kernteam van een regio die deelneemt aan het programma Organisatiegraad kan eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 3.000,-.

 • Aanvragen worden alleen ingediend door een kernteam uit een deelnemende regio aan het programma Organisatiegraad – Samen sterk in de regio.
 • De financiële tegemoetkoming is niet persoonsgebonden en wordt alleen verstrekt voor advisering en bestuurlijke activiteiten die gericht zijn op het uitvoeren van het plan van aanpak.
 • Deze ondersteuningsgelden zijn een tijdelijke oplossing: een financiële tegemoetkoming voor het organiseren van regionale samenwerking tijdens het programma Organisatiegraad.
 • Een kernteam rapporteert aan het einde van elk kwartaal over de voortgang van de activiteiten. In het rapport wordt kort beschreven waar de kerngroep nog aan werkt en wat op dat moment is afgerond.

Aanvraag indienen
Je kunt de financiële tegemoetkoming aanvragen tot uiterlijk 10 december 2023, via dit aanvraagformulier. Het ingevulde formulier stuur je aan info@organisatiegraad.nl. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

 1. Het ingevulde aanvraagformulier wordt verzonden aan info@organisatiegraad.nl.
 2. Ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan een beheercommissie.
 3. De beheercommissie toetst of de betreffende aangevraagde ondersteuning past binnen de doelstellingen van het programma.
 4. Bij een positief besluit van de beheercommissie wordt maximaal €3.000,- aan een kernteam uitgekeerd. Het betreft een eenmalig tegemoetkoming.
 5. Een besluit tot afwijzing of toewijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gecommuniceerd aan het desbetreffende kernteam.

Vragen
Heb je een vraag over de financiële vergoeding? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.


Vergoeding notariskosten

Wanneer de samenwerking van een paramedische multidisciplinaire organisatievorm serieuzere vormen gaat aannemen, is het goed om het één en ander officieel vast te laten leggen bij een notaris. Denk daarbij aan het opstellen van een samenwerkingsovereenkomst, statuten of andere officiële documenten. De kosten die hiermee gemoeid zijn, worden voor de geselecteerde regio’s binnen het Programma Organisatiegraad vergoed.   

De aanvraag
Er kan éénmalig een financiële tegemoetkoming worden aangevraagd van maximaal € 2.420,- (inclusief btw) voor de gemaakte notariskosten.

Voorwaarden

 • Aanvragen kunnen worden ingediend door een kernteam uit een geselecteerde regio van het programma Organisatiegraad – Samen sterk in de regio of een gelijksoortig regionaal paramedisch multidisciplinair samenwerkingsverband.
 • Vakinhoudelijke netwerken (bijvoorbeeld: een schoudernetwerk of een COPD-netwerk) komen niet in aanmerking voor een vergoeding notariskosten.
 • De financiële tegemoetkoming is alleen voor het vergoeden van de daadwerkelijke gemaakte (gefactureerde) notariskosten.
 • Indien niet het volledige bedrag wordt gebruikt, kan het restant niet voor andere doeleinden worden ingezet.
 • Er kan niet meer dan het maximale bedrag € 2.420,- (inclusief btw) worden gedeclareerd.
 • Het betreft één vergoeding per kernteam/ paramedisch multidisciplinair samenwerkingsverband in een regio.
 • De datum vanaf wanneer met terugwerkende kracht vergoeding notariskosten kan worden aangevraagd is vanaf 1 jan 2021 (start programma).

Aanvraag indienen
Je kunt de vergoeding notariskosten aanvragen tot uiterlijk 1 december 2023, zolang er budget is.

 1. Vul het aanvraagformulier in en stuur deze samen met de betreffende factuur aan info@organisatiegraad.nl.
 2. Ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan een beheercommissie.
 3. Een besluit tot afwijzing of toewijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gecommuniceerd aan het desbetreffende kernteam.
 4. De factuur wordt binnen 30 werkdagen uitbetaald op het opgegeven rekeningnummer.

Heb je een vraag over de vergoeding notariskosten? Stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.