Regionale ondersteuningsgelden

Sinds 1 april 2022 kunnen regio’s die deelnemen aan het programma Organisatiegraad financiële ondersteuning aanvragen. Om de ondersteuning mogelijk te maken heeft het programma een fonds ‘Regionale ondersteuningsgelden’ opgericht, met behulp van bijdragen van Zorgverzekeraars Nederland en de landelijke beroepsorganisaties NVD, EN, NVLF, NVH, VvOCM, SKF en KNGF. Met de financiële bijdrage komen we tegemoet aan zorgverleners die zich, naast hun werk, inzetten voor samenwerkingsverbanden en netwerken in de regio.

Regionale ondersteuningsgelden
Naast een vaak drukke agenda en andere verplichtingen vraagt samenwerken in de regio om extra inspanning van zorgverleners. Het programma Organisatiegraad onderzoekt op welke manier structurele financiering voor paramedici die zich inspannen voor het organiseren van samenwerking kan worden georganiseerd. Dat is niet van vandaag op morgen geregeld.

Daarom stelt het programma Organisatiegraad – naast de praktische ondersteuning en begeleiding in de regio – tijdelijk ondersteuningsgelden beschikbaar. Deze voorziening is eenmalig en kan worden besteed aan projectmatige activiteiten geïnitieerd door het kernteam van die regio. De activiteiten dragen bij aan het uitvoeren van het plan van aanpak in de regio dat onder begeleiding van de ROS wordt uitgerold. Te denken valt aan kosten voor het organiseren van bijeenkomsten, kosten voor communicatie, inhuur van externe expertise (m.u.v. de ROS) enzovoort.

Het doel van een plan is steeds het initiëren dan wel versterken van samenwerking in de regio. Hier kun je een voorbeeld van zo’n begroting bekijken.

Voor de financiering van het opstellen van een notariële akte of het regelen van andere formele overeenkomsten is een ander fonds beschikbaar. Daarvoor geldt een andere aanvraagprocedure en is maximaal € 2.420,- per netwerk beschikbaar.

De aanvraag
Elk kernteam van een regio die deelneemt aan het programma Organisatiegraad kan eenmalig een financiële tegemoetkoming aanvragen van maximaal € 3.000,-.

Voorwaarden

  • Aanvragen worden alleen ingediend door een kernteam uit een deelnemende regio aan het programma Organisatiegraad – Samen sterk in de regio.
  • De financiële tegemoetkoming is niet persoonsgebonden en wordt alleen verstrekt voor advisering en bestuurlijke activiteiten die gericht zijn op het uitvoeren van het plan van aanpak.
  • Deze ondersteuningsgelden zijn een tijdelijke oplossing: een financiële tegemoetkoming voor het organiseren van regionale samenwerking tijdens het programma Organisatiegraad.
  • Een kernteam rapporteert aan het einde van elk kwartaal over de voortgang van de activiteiten. In het rapport wordt kort beschreven waar de kerngroep nog aan werkt en wat op dat moment is afgerond.

Procedure

Aanvraag indienen
Je kunt de financiële tegemoetkoming aanvragen tot uiterlijk 31 juni 2023, via dit aanvraagformulier. Het ingevulde formulier stuur je aan info@organisatiegraad.nl. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.

  1. Het ingevulde aanvraagformulier wordt verzonden aan info@organisatiegraad.nl.
  2. Ontvangen aanvragen worden voorgelegd aan een beheercommissie.
  3. De beheercommissie toetst of de betreffende aangevraagde ondersteuning past binnen de doelstellingen van het programma.
  4. Bij een positief besluit van de beheercommissie wordt maximaal €3.000,- aan een kernteam uitgekeerd. Het betreft een eenmalig tegemoetkoming.
  5. Een besluit tot afwijzing of toewijzing van een aanvraag wordt schriftelijk gecommuniceerd aan het desbetreffende kernteam.

Vergoeding notariskosten
Sinds april 2021 kunnen paramedische samenwerkingsverbanden gemaakte notariskosten vergoed krijgen. Meer informatie over die vergoeding vind je hier.

Vragen
Heb je een vraag over de financiële vergoeding? Bekijk dan onze veelgestelde vragen of stuur een mail naar info@organisatiegraad.nl.